Author:Aziz Yuldashev

Publications
EasyChair Preprint no. 11004

Keyphrases

hujjat-atama, NLP, NMF, SVD, Tematik modellashtirish.