Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Ăng Ten Ống Dẫn Sóng Khe Dọc Với Sự Phân Bố Biên Độ Đều

EasyChair Preprint no. 11246

3 pagesDate: November 5, 2023

Abstract

Bài báo tiến hành tính toán chiều dài của khe dọc để tạo biên độ đều dọc theo ăng ten dạng ống dẫn sóng khe dọc, thông qua việc tổng hợp lại các thông số nội tại của ăng ten, cụ thể là hệ số truyền sóng. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng, với biên độ đều dọc theo ống dẫn sóng thì hệ số khuếch đại của ăng ten đã tăng tại các tần số gần với tần số cộng hưởng. Ví dụ, tại tần số = 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, hệ số khuếch đại tăng lần lượt là 0.43 dB, 1.54 dB và 3.24 dB.

Keyphrases: amplitude distribution, Gain, Longitudinal slotted waveguide antenna

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:11246,
  author = {Lê Doãn Trinh and Lê Văn Duyên},
  title = {Ăng Ten Ống Dẫn Sóng Khe Dọc Với Sự Phân Bố Biên Độ Đều},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 11246},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser